mmvos.nl mmvos.nl
Brede blik, scherpe focus Advies & ondersteuning in informatiemanagement, kennismanagement en projectmanagement.

Kennisstrategie

Je kennisstrategie geeft aan waar je prioriteiten liggen in de komende jaren als het gaat over het opbouwen, delen en borgen van kennis. De strategie is gebaseerd op de doelstellingen die je wilt bereiken en je kennis over de omgeving.

Doelstellingen

Elke organisatie heeft andere doelstellingen. Maar voor elke doelstelling geldt dat er bepaalde kennis nodig is om ze te kunnen realiseren. meer lezen

Een organisatie die electronische dienstverlening aan burgers mogelijk wil maken heeft expertise nodig in onderwerpen als authorisatie & identificatie, informatiebeveiliging, informatieontsluiting, website-design enzovoorts, maar ook nog steeds over de diensten die ze de burger aanbieden. Bij bestaande doelstellingen is het vaak relatief gemakkelijk om kennisgebieden aan te geven, door alle organisatieonderdelen die betrokken zijn bij deze doelstelling te vragen bij te dragen. Vaak is een hoop informatie al verzameld in afdelingsplannen of procesbeschrijvingen, die alleen nog vertaald moet worden naar enigszins afgebakende kennisgebieden.

Omgeving en veranderingen

Elke organisatie wordt beïnvloed door zijn omgeving. Voor organisaties in de publieke sector is de invloed van wetgeving, bezuinigingen, politieke verschuivingen en internationale regelgeving bijvoorbeeld sterk. Maar ook maatschappelijke of technologische ontwikkelingen hebben invloed op welke doelstellingen de organisatie heeft en hoe ze deze kan realiseren. Als het gaat om het bepalen van de kennisstrategie zijn er een hoop vragen denkbaar. meer lezen

Met welke organisaties gaan we de komende jaren te maken krijgen als ketenpartner of in een andere verhouding? Kunnen we bepaalde kennis uitwisselen, samen opbouwen of aan hen uitbesteden?

Welke veranderingen zien we al aankomen in de manier waarop wij onze primaire processen hebben ingericht? Welke kennis wordt daardoor meer of minder belangrijk dan nu?

Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich en hoe aantrekkelijk zijn wij als werkgever? Op welke kennisgebieden gaat het verloop van medewerkers waarschijnlijk hoog zijn?

Welke projecten of andere tijdelijke groepen worden afgerond of uitgefaseerd de komende tijd en hebben we de kennis die daar is opgebouwd nog nodig?

Komen er de komende jaren geldstromen beschikbaar op het gebied van opleiding, training, omscholing of research en development? Wat zijn de voorwaarden om van deze geldstromen gebruik te kunnen maken?

Heeft onze organisatie te maken met vergrijzing?

Welke veranderingen gaan de normale patronen van medewerkers verstoren (reorganisaties, overgang naar Het Nieuwe Werken, overgang naar Zaakgericht werken etcetera).

Komen er nieuwe taken of doelstellingen op ons af de komende jaren? Hebben we genoeg kennis in huis om de impact daarvan te voorspellen?

Welke technologie die we nu gebruiken is snel aan het verouderen? Weten we al wat het gaat vervangen?

Keuzes maken en prioriteiten vaststellen

In de praktijk zal er altijd een gat zijn tussen de kennis die op de werkvloer aanwezig is en de kennis die strategisch gezien nodig is voor de komende jaren. Een deel van de kennis bij medewerkers is verouderd of niet langer relevant. Een groot deel is nu belangrijk en blijft dat ook. En een deel van de kennis die nodig is ontbreekt nog. De kennisstrategie hoort keuzes te maken over elk van deze drie delen.

meer lezen

Een kenninsinventarisatie kan deze in beeld brengen. Het is belangrijk om hierbij mensen van verschillende lagen en afdelingen in de organisatie te betrekken.  Vervolgens moeten keuzes gemaakt worden:

Wat gaat er gebeuren met medewerkers van wie een groot deel van de kennis veroudert of niet meer nodig gaat zijn over een paar jaar? Kunnen zij op tijd nieuwe kennis opbouwen, naast hun reguliere werk? Kunnen zij wellicht naar een andere organisatie in het netwerk waar hun kennis wel relevant blijft?

Is de kennis die we hebben ook goed verdeeld, dus beschikbaar wanneer we het nodig hebben? Ondersteunen we kennisdeling verder, online of offline?Hoe borgen we de kennis als medewerkers vertrekken of ziek worden?

Welke kennis gaan we intern opbouwen en welke huren of kopen we in wanneer we het nodig hebben? Welke kennis delen we met onze partners en hoe faciliteren we dat?